Home Dokumenty szkoły PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo – profilaktyczny

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach

( dotyczy oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych do czasu wygaśnięcia )

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zatwierdzony przez rade pedagogiczna dnia ……………………………..

Zaopiniowany przez Rad Rodziców dnia …………………………………..

Obowiązuje od dnia ………………………………………..

Wprowadzenie do programu.
Szkoła Podstawowa i. Adama Mickiewicza w Kątach , to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.
Szkoła jest placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:

 • każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,
 • wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.

Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada także realizację priorytetów Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W związku z tym w podjętych działaniach zostały uwzględnione następujące zagadnienia: bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z portali społecznościowych, doradztwa zawodowego, wzmacniania wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkole.

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

Misja szkoły

Zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Oddział przedszkolny - przyjazny dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę
i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w życiu dorosłym.
W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne
i adoptowane projekty edukacyjne.

Wizja szkoły

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci
i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Zadania:

 1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
  z najważniejszych wartości w życiu;
 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

 • jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
 • udziela pomocy rówieśnikom,
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
 • jest odpowiedzialny,
 • potrafi rozwiązywać konflikty,
 • potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
 • jest asertywny,
 • potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
 • czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
 • odróżnia dobro od zła,
 • dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
 • może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

Model absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

· otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

· wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

· odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

· odpowiedzialny za swoje zachowanie,

· aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

· swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

· symbole narodowe i je szanuje,

· swoje zalety i mocne strony;

umie:

· akceptować siebie i innych,

· komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

· obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

· dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

· być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

· okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

· jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

· posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

· sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

· rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

· posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

· jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

· potrafi dokonać samooceny,

· rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

· dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

· charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

· potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

· okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

· potrafi działać w grupie,

· umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

· jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

· niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
 • sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. brak motywacji do nauki;
 2. niskie potrzeby edukacyjne:
 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;
 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów;
 • niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami
 • niedostateczna wiedza uczniów na temat zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz korzystania z mediów społecznościowych
 • rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza wyników ankiet).

Kryteria efektywności.

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny,
  a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 1. Dyrektor szkoły:
 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 2. wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 4. kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – współpraca z PPP

Każdy wychowawca:

 1. prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 5. minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspiera nauczycieli, w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych,
 5. świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:

prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

 1. dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 2. poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 3. uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 4. realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 5. koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

Rodzice/ prawni opiekunowie

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 2. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

Rozdział 3.

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I - III.

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych
i szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

1.Prowadzenie kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych, świetlicowych.

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym - przygotowanie go do konkursów. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2.Biorą udział w imprezach kulturalnych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań.

Bezpieczeństwo.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2.Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Uczeń - Bezpieczna Szkoła ” przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.Poznanie obowiązków ucznia.

3.Uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczenie w pogadankach na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2.Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim – sekcją klas I - III.

Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane
z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3.Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „ Nie pal, przy mnie proszę!” „Czyste powietrze wokół nas”, „Mleko
w szkole”, „Owoce w szkole”.

4.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, z zakresu profilaktyki

logopedycznej, terapii logopedycznej, z zakresu psychologii

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4.Konsultacje dla rodziców.

5.Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np.
w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

8. Pedagogizacja rodziców.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1.Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

1.Organizowanie spotkań dla rodziców z Policją, pracownikami GOPSU, Sądu Rodzinnego

2. Pedagogizacja rodziców na temat praw i obowiązków rodzica, odpowiedzialności prawnej rodzica

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalnych

( do czasu wygaśnięcia gimnazjum)

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

 • wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,
 • wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i, panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,
 • wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

 • motywowanie do nauki szkolnej,
 • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów
 • stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
 • kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów
  i uzdolnień,
 • pomoc w radzeniu sobie z własnymi

niedoskonałościami,

 • kształtowanie hierarchii wartości,
 • praca z uczniem zdolnym,
 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

 • promowanie zasad bezpiecznego
  i kulturalnego zachowania się,
 • poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych
i społecznych poprzez:

 • wdrażanie do empatii,
 • współpraca w zespołach,
 • realizacja projektów,
 • kształtowanie umiejętności

i efektywnego zachowania się
w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

 • kształtowanie umiejętności

nieagresywnego rozwiązania

konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej,

 • rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut, regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

 • zachęcanie do aktywnego udziału
  w życiu szkoły,
 • poszanowanie mienia szkoły,
 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Propagowanie wiedzy na temat Europy i świata

1. Organizacja Dni Europejskich oraz Dni Języków Obcych.

2. Udział w projekcie ,, Edukacja globalna”

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miejscowości i rejonu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademiach, apelach przygotowanym przez uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek .

5. Przygotowani do obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, geografii chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”.

4.Współpraca z Magurskim Parkiem Narodowym

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

2.Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,

2.Organizacja spotkań, warsztatów z pedagogiem i psychologiem we współpracy z PPP w Jaśle .

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS.

2. Pozyskanie sponsorów.

3. Współpraca z parafią, CARITAS.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów Wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły , regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6.Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych.

Zdrowy styl życia.

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych
i zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym

odżywianiu się.

3.Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny.

4.Rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia.

6.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

7.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń i uzależnień

1.Środki i substancje psychoaktywne:

 • diagnoza środowiska ucznia,
 • wyposażenie uczniów, rodziców
  i nauczycieli w wiedzę
  o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę,
 • gazetki ścienne,
 • Apel Stop Nałogom,
 • Bieżące informowanie rodziców / prawnych opiekunów
  o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach
  i spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, dyskryminacja , cyberprzemoc:

 • systematyczna edukacja uczniów
  w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją, przemocą,
 • zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkole
 • pogadanki, lekcje wychowawcze,
 • realizacja programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole „Spójrz inaczej na agresję”
 • stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
 • reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia,
 • spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące odpowiedzialności nieletnich.

3.Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

 • propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)
 • jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
 • omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia danych osobowych.
 • Skutki uzależnienia od Internetu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Diagnoza środowiska:

 • wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
 • ochrona ofiar przemocy: rozmowy
  z uczniem, konsultacje z rodzicami w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

Rozdział 4

Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.