Home Dokumenty szkoły STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W KĄTACH

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia …………….

Zaopiniowany przez Rad Rodziców dnia ……………………….

Obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i w klasach gimnazjalnych ( do czasu wygaśnięcia gimnazjum)

Spis treści

Rozdział 1 Informacje o Szkole

Rozdział 2 Funkcjonowanie Szkoły

Rozdział 3 Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki

Rozdział 4 Organy Szkoły i ich kompetencje

Rozdział 5 Organizacja pracy Szkoły (§40- §60)

Rozdział 6 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Rozdział 7 Uczniowie Szkoły

Rozdział 8 Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły (

Rozdział 9 Egzamin ósmoklasisty

Rozdział 10 Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

Rozdział 11 Ceremoniał szkolny

Rozdział 12 Postanowienia końcowe

 

AKTY PRAWNE MAJĄCE WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ STATUTU

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59),

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 i 1954),

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. nr 100, poz. 980),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),

7. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170) – zmiana 24.08.2016, poz. 1368),

8. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015,
poz. 1249),

9. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157),

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532),

13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r., poz. 356),

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.),

15. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017r., poz. 649).

Rozdział 1

Informacje o Szkole

§1

Nazwa Szkoły

1. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach

2. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

3. Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Kątach .

§2

Informacje ogólne

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kątach, zwana dalej Szkołą, jest szkołą publiczną.

2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

3. Siedzibą Szkoły jest budynek Kąty nr 183 ( budynek główny) oraz budynek Kąty 224 .

§3

1. Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Nowy Żmigród z siedzibą w Nowym Żmigrodzie .

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Podkarpacki Kurator Oświaty.

3. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Nowy Żmigród.

4. Obsługę kadrowo - finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie.

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§4

Inne informacje o Szkole

1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi osiem lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

a) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

b) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

3. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

4. Nauka w szkole jest bezpłatna.

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych
w odrębnych przepisach.

6. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

7. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.

8. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

9. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10. Uczniom tym Szkoła zapewnia:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
i uczniów,

c) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach,

d) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne,

e) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi
i uczniami pełnosprawnymi,

11. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
w zakresie kształcenia ogólnego,

b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia/ etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

13. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

14. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.

15. W Szkole organizuje się oddziały przedszkolne. Cykl wychowania przedszkolnego wynosi jeden rok i obejmuje dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

16. W Szkole działa biblioteka , świetlica szkolna, stołówka.

17. W Szkole funkcjonują oddziały klas dotychczasowego Gimnazjum w Kątach aż do czasu całkowitego ich wygaszenia.

Rozdział 2

Funkcjonowanie Szkoły

§5

Cele i zadania Szkoły

1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków do rozwoju i podnoszenia jakości swojej pracy.

2. Działania te obejmują:

a) efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej,

b) organizację procesów edukacyjnych,

c) tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

d) współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

e) zarządzanie Szkołą.

3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z Programu wychowawczo-profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

a) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata,

b) kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia,

c) przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie,

d) kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw,

e) przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego,

f) sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły,

g) kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy,

h) podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

4. Szkoła nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki w postaci papierowej,

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

5. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka lub ucznia, bez względu na postać
i sposób przechowywania tych informacji.

§6

Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

1. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:

a) pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców,

c) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

d) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów,

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1) kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej - za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne,

2) organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami w nauce,

f) umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom
o szczególnych uzdolnieniach,

g) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów
i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.

2. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z:

a) niepełnosprawności,

b) niedostosowania społecznego,

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) szczególnych uzdolnień,

e) specyficznych trudności w uczeniu się,

f) zaburzeń komunikacji językowej,

g) choroby przewlekłej,

h) sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

i) niepowodzeń edukacyjnych,

j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§7

1. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

a) rodzicami uczniów,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiskowej, poradni, pracownika socjalnego, asystenta edukacji romskiej, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.

5. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień.

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne
i bezpłatne.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który
w szczególności:

a) tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie pomocy,

c) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów,

d) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

§8

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych prowadzonych przez pracowników Szkoły oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:

a) uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia,

b) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby,

c) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły,

d) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia,

e) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP,

f) opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów,

g) w sali gimnastycznej i na boisku i na placu zabaw nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć
i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach,

h) każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania,
a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału,

i) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji pielęgniarkę
(w dniach jej pracy) oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

j) nauczyciele-wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie
z zasadami BHP; pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów,

k) wyznaczeni nauczyciele – wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w stołówce szkolnej w związku z korzystaniem przez nich
z posiłków,

l) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów,

m) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności, które tego wymagają,

n) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,

o) po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest zobowiązany sprowadzić uczniów do szatni, a następnie przekazać rodzicowi/ opiekunowi lub wychowawcy świetlicy oraz dopilnować, aby uczniowie samodzielnie wracający do domu bezpiecznie opuścili budynek Szkoły,

p) nauczyciele, wychowawcy oraz osoby pełniące dyżur podczas zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów,

q) wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I-III i nauczyciele świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką,

r) wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole
i poza nią - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi
i letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką,

s) pielęgniarka środowiskowa w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, odpowiada za stan leków i materiałów opatrunkowych w apteczkach, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny przed każdym wyjściem i wycieczką,

t) pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa
i zdrowia oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora Szkoły,

u) pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna identyfikuje osoby wchodzące na teren Szkoły po godzinie 7.30, nadzoruje zamykanie i otwieranie szatni zgodnie z planem zajęć edukacyjnych poszczególnych oddziałów; sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe, toalety, dokonują prac porządkowych, wietrzenia pomieszczeń , a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłaszają Dyrektorowi Szkoły,

v) konserwator w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu
i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.

§9

Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

1) każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną, zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną „Kartę wycieczki” lub „Kartę wyjścia” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę; w dniu wyjścia nauczyciel jest zobowiązany do dokonania wpisu w „Księdze wyjść służbowych” znajdującej się w gabinecie Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły,

2) zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy,

3) na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców ucznia,

4) obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu,

5) kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność,

6) nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,

7) zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek , dyskotek i innych imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach ( regulaminach) .

§10

Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1) nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny,

2) miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, sanitariaty,

3) dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w Szkole,

4) dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest w tym czasie przeprowadzanie rozmów z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru,

5) nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów,

6) nauczyciel ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły,

7) w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,

8) w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku
z nauczaniem religii, etyki, języka obcego i wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.

§11

Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

1) nauczyciel, będący świadkiem wypadku, udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku Dyrektora Szkoły oraz powiadamia rodzica.

2) decyzje o wezwaniu Pogotowia Ratunkowego podejmuje rodzić / prawny opiekun. W przypadku zagrożenia życia nauczyciel, wychowawca lub dyrektor szkoły ma bezwzględny obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego ( zgodnie z Regulaminem udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku).

3) jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,

4) jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły, w razie konieczności( zagrożenia życia) wzywa pogotowie ratunkowe. jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły.

§12

1. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy u udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.

2. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

§13

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.

2. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

3. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.

4. Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5. W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

7. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami, metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

§14

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Klub Wolontariusza (Caritas)

2. W ramach działalności Klubu uczniowie w szczególności:

a) zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
i bezinteresownej pomocy innym,

b) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

c) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego
i środowiska naturalnego,

d) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły,

e) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej,

f) promują ideę wolontariatu w Szkole.

§15

1. Cele wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.

§16

1. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§17

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

a) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,

b) z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia).

Rozdział 3

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§18

1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.

2. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ósmoklasisty,

c) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale
i Szkole,

d) uzyskania informacji na temat swojego dziecka,

e) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

f) aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci,

g) wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą,

h) występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału szkolnego lub oddziału przedszkolnego,

i) wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka na podstawie stosownych dokumentów,

j) wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego,

k) występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach,

l) występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego z zagranicy,

m) występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

n) otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

o) uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku,

p) wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób,
w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty,

q) uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,

r) wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego,

s) wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych,

t) kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący, organ pedagogiczny, organ prowadzący,

u) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego,

v) zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,

w) przekazania wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka,

x) wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym w regulaminie,

y) wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

z) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku,

aa) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka,

bb) wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału,
o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III,

cc) rezygnacji z zajęć z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.

§19

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych i dydaktycznych.

2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:

a) kontakt bezpośredni w formach:

1) zebranie ogólnoszkolne,

2) zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu,

3) rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły,

4) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela,

5) zajęcia otwarte,

6) uroczystości szkolne, klasowe, zawody,

7) rozmowy telefoniczne,

b) kontakt pośredni w formach:

1) zapisy w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia,

2) zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu,

3) korespondencja listowna, mailowa,

4) informacja przekazana przez Dyrektora Szkoły, zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.

§20

Rodzice dziecka obowiązani są do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania w terminie do 15 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

5) współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy oddziału, Dyrektora Szkoły,

7) systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się
z obowiązków szkolnych,

8) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole,

9) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez ich dzieci.

Rozdział 4
Organy Szkoły
i ich kompetencje

§21

1. Organami Szkoły są:

a) Dyrektor,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§22

1. Dyrektor Szkoły:

a) kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje je na zewnątrz,

b) sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

c) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

d) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
w Szkole.

3. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

§23

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
a w szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4) powołuje Komisję Rekrutacyjną,

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

8) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego,

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

10) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole,

11) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą,

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
w Rozdziale 3 niniejszego Statutu,

13) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania,

14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

15) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe,

16) zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

17) udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,

18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

19) opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców,

20) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
i religijnej uczniom,

21) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad,

22) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców,

23) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie,

24) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej,

25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

§24

Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę,

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym,

5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość,

7) dokonuje razem z inspektorem nadzoru budowlanego, co najmniej raz w ciągu roku, przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym,

8) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

§25

Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się
o wyższy
stopień awansu zawodowego,

4) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi Szkoły,

5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników,

6) udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami,

7) prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§26

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

§27

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.

2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny
w zakresie określonym ustawą.

§28

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

§29

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności,

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny,

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

8) uchwala zmiany Statutu Szkoły.

§30

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

2) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych,

3) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,

5) opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

6) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

§31

Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu,

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,

3) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego,

4) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli,

5) wybiera delegatów do Rady Szkoły, przypadku, gdy taka będzie tworzona,

6) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

7) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§32

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie
z trybem określonym w ustawie.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

5. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej i elektronicznej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§33

1. W Szkole działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,

b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców,

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§34

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

a) uchwala regulamin swojej działalności,

b) ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

§35

1. Rada Rodziców opiniuje:

a) podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia,

b) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

c) Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

d) program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu.

2. Rada Rodziców może:

a) wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty,

b) występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych,

c) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§36

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

a) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

b) współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

c) współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki,

d) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły,

e) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

f) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar,

g) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

6. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

a) możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,

b) wyrażanie opinii w sprawie:

1) wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju,

2) wzoru jednolitego stroju,

3) programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,

4) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

5) oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora.

7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

§37

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad określonych w Statucie Szkoły.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych w §38 niniejszego Statutu.

10. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor.

§38

1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

3. Współdziałanie organów Szkoły odbywa się według następujących zasad:

a) pozytywnej motywacji,

b) partnerstwa,

c) wielostronnego przepływu informacji,

d) aktywnej i systematycznej współpracy,

e) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

5. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz w Statucie Szkoły poprzez:

1) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej,

2) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły,

3) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

4) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów,

b) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów,

c) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych
i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

§39

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora,

b) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,

c) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 5
Organizacja pracy Szkoły


§40

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.

2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

4. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.


§41

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.

§42

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

a) I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna,

b) II etap: oddziały klas IV-VIII.

c) ) III etap : klasy Gimnazjalne ( do czasu wygaśnięcia )

§43

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§44

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.

4. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając liczbę uczniów ponad liczbę 25 (nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7. O liczba uczniów w oddziale klas IV - VIII decyduje Organ prowadzący .

§45

1. W oddziałach klas IV–VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

3. Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć
i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie:

a) zajęć klasowo-lekcyjnych,

b) zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.

5. Zajęcia klasowo-lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.

6. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

7. Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów
z uwzględnieniem:

a) potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej,

b) uwarunkowań lokalnych,

c) miejsca zamieszkania uczniów,

d) tradycji sportowych środowiska i Szkoły,

e) możliwości kadrowych.

8. Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.

9. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

§46

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
i zainteresowań.

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy
w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.

3. Zajęciami dodatkowymi w Szkole są w szczególności:

a) koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,

b) gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier
i zabaw),

c) zajęcia wyrównawcze,

d) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),

e) zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,

f) zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty,

g) prowadzenie chóru szkolnego,

h) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,

i) organizacja uroczystości szkolnych,

j) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,

k) wolontariat,

l) wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

§47

1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

3. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 6.

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

5. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust.4, wynosi do 8.

6. W przypadku realizacji innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba uczestników tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu nauczycielem prowadzącym zajęcia.

7. Udział ucznia w zajęciach wymienionych w §47 ust.1 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

§48

1. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.

2. Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.


§49

1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie zajęć dodatkowych, o których mowa w §46 ust.3, pkt 1-8 i 10-11, jest obowiązany do ich dokumentowania w notatniku (dzienniku) zajęć dodatkowych.

2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona uczniów, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

3. Do notatnika (dziennika) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek dołączyć zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo ucznia w zajęciach.

§50

Świetlica szkolna

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

a) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy

b) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy,

c) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

§51

1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

a) grupy uczniów jednego oddziału,

b) uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku,

c) uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.

2. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.

3. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze
45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

4. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

a) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie,

b) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów,

c) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.


§5
2

Do zadań nauczyciela-wychowawcy świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy,

2) organizowanie gier, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej,

7) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

§53

Nauczyciel-wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych,

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia,

3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy,

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy
i poza nią),

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar,

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami,

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

§54

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

a) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych,

b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

2. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

a) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy,

b) wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy,

c) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

§55

1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły
w Regulaminie pracy świetlicy.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, określa w szczególności zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

§56

Stołówka szkolna

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości picia herbaty i spożycia ciepłego posiłku – obiadu.

2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

4. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele i wychowawcy

5. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.

§57

Biblioteka szkolna

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka.

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.

5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

a) gromadzenie i upowszechnianie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę,

c) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

d) korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

7. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich
w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.

§58

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory,

2) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

3) zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne
i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

§59

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów,

b) udzielania potrzebnych informacji,

c) udzielania porad przy wyborze lektury,

d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

e) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

f) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń
i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

3. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

a) gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach,

c) sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy,

d) prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki,

e) prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki,

f) prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

§60

1. W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

2. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
o regionie.

3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

4. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

5. Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:

a) spis bibliograficzny nowości wydawniczych,

b) encyklopedie,

c) roczniki statystyczne,

d) słowniki języków obcych, ortograficznych i innych,

e) atlasy geograficzne, historyczne i inne,

f) poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli,

g) czasopisma popularno-naukowe,

h) komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.

6. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.

7. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa wewnętrzny Regulamin biblioteki.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§61

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:

a) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

b) odpowiedzialności za powierzone mienie,

c) współpracy z rodzicami,

d) doskonalenia warsztatu pracy,

e) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

§62

Zakres zadań Wicedyrektora Szkoły

1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły. Liczbę tych stanowisk określa organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.

2. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.

3. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:

a) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,

b) przygotowuje projekty następujących dokumentów:

1) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

2) kalendarza imprez szkolnych,

c) ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji,

d) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację,

e) prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych,

f) nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych,

g) organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej ,

h) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I-VIII,

i) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny,

j) wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar w stosunku do nauczycieli,

k) kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

l) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania i opieki,

m) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.

4. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień
i odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.

§63

Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III

1. Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:

a) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze w klasach I-III
, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

1) realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka,

2) respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom rodzinny,

3) rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

4) kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,

5) poszanowaniu godności dziecka,

6) zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki
i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego,

7) rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej,
a także działalności twórczej,

8) wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości
i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,

9) dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich,

10) sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym,

b) pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.,

c) wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych,

d) opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw,

e) organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.,

f) porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych,

g) wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela.

2. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia

w oddziałach klas I-III.

§65

Zakres zadań nauczyciela

1. Nauczyciel sprawuje:

a) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,

b) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek
i zorganizowanych wyjść,

c) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.

2. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

a) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

b) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny,

c) stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów,

d) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje,

e) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej,

f) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego,

g) udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce,

h) rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy,

i) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej,
w skład których został powołany.

3. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

a) wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów,

b) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

c) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych,

d) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych,

e) wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

a) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy,

b) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

c) włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły,

d) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,

e) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią,

f) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania,

g) powierzone mu mienie Szkoły.

5. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§66

Zakres zadań wychowawcy oddziału

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

a) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,

b) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi),

d) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci,

2) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych,

3) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

4) informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia,

5) powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

6) współpracuje z PPP, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów.

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:

a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,

b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§67

1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej

2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony pedagoga i psychologa w współpracy z PPP , Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek
i instytucji oświatowych i naukowych.

3. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.


§68

1. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

a) planowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo-profilaktycznego na dany rok szkolny,

b) dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy,

c) udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy
z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole,

d) informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania,

e) utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów,

f) organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

2. Wychowawca odpowiada za:

a) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału,

b) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo-profilaktycznego klasy i Szkoły,

c) poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej,

d) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.

§69

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Polega na :

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez:

1) obserwację zachowania poszczególnych uczniów i oddziału,

2) rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach oddziału,

3) analizowanie wyników nauczania i zachowania uczniów,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wywiady środowiskowe,

6) udział w zebraniach z rodzicami,

7) udzielanie porad wychowawczych,

8) prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów i rodziców,

b) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii
i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju oraz pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych i wyrównywania braków w nauce,

c) występowanie do Dyrektora Szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału, nauczycielami przedmiotów, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami
o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy,

d) współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi, w tym nauczania indywidualnego i rewalidacji, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

e) koordynacja działań szkoły z zakresu poradnictwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunku dalszego kształcenia,

f) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy socjalnej uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej poprzez informowanie o możliwościach
i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendium szkolnego, wyprawki dla pierwszoklasisty i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami
i organizacjami udzielającymi wsparcia materialnego,

g) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,

h) prowadzenie terapii indywidualnej i zajęć grupowych,

i) prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga oraz indywidualnych teczek uczniów zawierających informację o przeprowadzonych badaniach i zaleconych wobec ucznia działaniach,

j) prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

k) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem,

l) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§70

1. Opiekę logopedyczną sprawuje nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych .

2. Do zadań logopedy należy:

a) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z PPP i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

g) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o którym mowa
w odrębnych przepisach.

3. Bezpośredni nadzór nad szkolnym logopedą pełni Dyrektor Szkoły.

§71

Zakres działań lidera WDN

1. Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Do zadań lidera WDN należy w szczególności:

a) wspieranie nauczycieli w rozwoju ich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych,

b) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

c) koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia,

d) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

e) przygotowanie oferty szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli,

f) przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli, w tym projektu uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji,

g) prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole.

§72
Zespoły nauczycielskie

1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu. Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.

5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

a) sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu,

b) dokumentację zebrań zespołu,

c) opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu,

d) przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.

6. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

7. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

8. Zebrania zespołów są protokołowane.

§73

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności:

a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

b) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach,

c) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy,

d) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej,

e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli,

f) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania,

g) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia,

h) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania,

i) przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.

§74

1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

a) zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,

b) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie
z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły,

c) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,

d) współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych,

e) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

f) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia,

g) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

h) współpraca z PPP, logopedą.

§75

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy
w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

a) sieci szkół ponadpodstawowych,

b) rynku pracy,

c) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach,

d) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe,

e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

a) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom
i ich rodzicom (prawnym opiekunom),

b) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery,

c) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły,

d) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu,

e) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców),

f) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców
i stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia),

g) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej,

h) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia,

i) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,

j) współpracy z instytucjami wspierającymi:

1) kuratorium oświaty,

2) urzędem pracy,

3) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

4) poradnią psychologiczno-zawodową,

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

a) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych,

b) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

c) spotkań z rodzicami,

d) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

e) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych,

f) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§76

Zakres zadań pielęgniarki środowiskowej w miejscu wychowania i nauczania

1. Pielęgniarka środowiskowa w miejscu wychowania i nauczania sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się na terenie szkoły .

2. Do jej zadań należy:

a) powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami,

b) powiadamianie o możliwościach kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami,

c) prowadzeni dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§77
Pracownicy niepedagogiczni

1. Szkoła zatrudnia:

a) pracowników obsługi: sprzątaczki, konserwator.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.

4. Do podstawowych obowiązków obsługi należy w szczególności:

a) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

b) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania, na podstawie pisemnej prośby w formie podania do Dyrektora Szkoły,

c) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

d) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

e) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

f) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

g) sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.

Rozdział 7
Uczniowie Szkoły

§78

1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.

2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

a) prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego,

b) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób,

c) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji,

d) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych,

e) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo,

f) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych,

g) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania,

h) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

i) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach,

j) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

k) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

l) prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych,

m) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

4. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszeniu praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

5. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

6. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.

§79

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw i zachowań nie godzących i nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.

2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:

a) regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez Szkołę,

b) uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach wynikających z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do wejścia na salę, w której odbywają się zajęcia jego klasy.

c) systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy
i umiejętności,
odrabiania prac poleconych przez nauczycieli do wykonania w domu.

d) poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

e) respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających
z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu,

f) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły,

h) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli,

i) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:

1) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

2) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

3) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

4) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka,

5) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody,

j) dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły.

k) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających w szkole oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę.

l) uczniom nie wolno stosować cyberprzemocy.

m) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa
i niszczenia majątku Szkoły oraz dbanie o ład i porządek,

n) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego w podpisanym worku, pozostawionym w szatni; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

o) przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

p) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży,

q) przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły,

r) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

s) informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia,

t) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień
i nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, nie będą uwzględniane. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

u) Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

v) Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.

w) Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.

x) Dyrektor Szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.

y) Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

3. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży, umieszczanie kolczyków w nosie lub na powiekach. Fryzura powinna być schludna. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.

4. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców czarne lub granatowe spodnie, biała koszula. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

5. Za nie przestrzeganie powyższych zasad, obowiązków oraz udowodnienia uczniowi winy, stosowane są wobec uczniów sankcje zgodne ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia i punktami z zachowania.

6. Za zniszczone przez uczniów mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego zakupu lub naprawy.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

§ 80.

1. Uczniowie szkoły mogą posiadać telefon komórkowy.

2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych i innych prowadzonych i organizowanych przez szkołę.

3. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.

4. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań z telefonu, jak i dyktafonu.

5. W razie nieprzestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo zatrzymać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych.

6. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

7. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Jeśli wymaga tego określona sytuacja uczeń może kontaktować się
z rodzicami przez telefon w sekretariacie szkoły.

8. Uczniowie szkoły przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie u dyrektora lub nauczyciela. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie telefonu przez ucznia.

9. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

§81

1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:

a) wybitne osiągnięcia w nauce,

b) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia,

c) wykonywanie prac społecznych,

d) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

f) za 100% frekwencję.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

a) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.

b) Pochwała dyrektora wobec klasy.

c) Pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły.

d) Dyplom uznania.

e) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

f) Nagroda rzeczowa.

g) Wpis do kroniki szkoły.

h) Zgłoszenie szczególnie wyróżniającego się pod względem osiągnięć dydaktycznych, wzorowego zachowania do nagrody Wójta Gminy.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.

5. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

§82

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych §79 i 80 ust. 2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) przeniesienie do innej szkoły.

2. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej
i Samorządu Uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.

3. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminie jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.

4. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.

5. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

7. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

8. W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby.

9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków w szczególności, gdy:

a) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,

b) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów,

c) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną,

d) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią,

e) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej,

f) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu,

g) nagminnie narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

10. Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.

§83

1. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw i Obowiązków Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.

2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie do wyborów i pełnienie funkcji w przypadku wyboru.

3. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia trwa 3 lata.

4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia, który określa środki działania, tryb postępowania w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów.

5. Szkolny Rzecznik Praw i Obowiązków Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

6. Informacje o działalności Szkolnego Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia zamieszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły.

7. Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw i Obowiązków Ucznia:

a) rozpatrywanie indywidualnych skarg,

b) udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom,

c) współpraca z PPP. ,

d) współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym,

e) sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole.

8. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów.

§84

1. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

a) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów,

b) przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole,

c) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

d) zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów,

e) przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych
z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia,

f) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających z naruszenia przepisów określonych w Statucie,

g) współdziałanie z wychowawcami, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

2. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

a) znajomość Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów
i procedur,

b) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw spornych,

d) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

f) kontrola realizacji spraw spornych,

g) składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej na koniec każdego półrocza.

Rozdział 8
Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły


§85

1. Ocenianiu w Szkole podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia,

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych
w niniejszym Statucie.

4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela; ocena nie jest karą ani nagrodą.

§86

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§87

1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.

2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

a) stopień celujący - 6 - cel,

b) stopień bardzo dobry - 5 - bdb,

c) stopień dobry - 4 - db,

d) stopień dostateczny - 3 - dst,

e) stopień dopuszczający - 2 - dop,

f) stopień niedostateczny - 1 - ndst.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.

5. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia cyfrowe, według skali stosowanej w klasach IV-VIII.

6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi

§88

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia, wychowawca klasy.

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

a) klasy I-III szkoły podstawowej:

1) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali cyfrowej w §85 ust.2,

2) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami,

3) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w arkuszu ocen elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego.

4) oprócz bieżącego oceniania w skali cyfrowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

b) ze sprawdzianów pisemnych w klasach I–VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego) stosuje się kryteria według skali procentowej zamieszczonej
w tabeli 1.

 

Tabela 1: Kryteria oceniania do poszczególnych ocen wyrażonych cyfrą

Poziom osiągnięć wyrażony cyfrą

Skala procentowa

6 celujący

100% + zadanie dodatkowe (w ramach podstawy)

5 ocena bardzo dobry

90% - 100%

4 ocena dobry

75% - 89%

3 ocena dostateczny

50% - 74%

2 ocena dopuszczający

30 % - 49 %

1 ocena niedostateczny

0% - 29%

§89

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi
i jego rodzicom.

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

3. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym
z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są otrzymywane do wglądu na terenie Szkoły według zasad:

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

b) rodzice uczniów na zebraniach klasowych, konsultacjach lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

7. O terminach długich sprawdzianów oraz prac klasowych uczniowie         są  informowani tydzień wcześnie. Kartkówki oraz         krótkie sprawdziany z bieżących tematów mogą być niezapowiedziane.

8. Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego/pracy klasowej. Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek oraz krótkich  sprawdzianów.

9. W ciągu tygodnia ilość prac klasowych/sprawdzianów nie może przekraczać trzech.

§90

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

a) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie,

b) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie,

c) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu,

d) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,

e) ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie zawsze jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

f) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom ucznia umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.

§91

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Dopuszczalne jest stosowanie przez nauczyciela ,,minusów „ i ,,plusów” według uznania nauczyciela.

3. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.

4. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,

d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

5. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.

6. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.

7. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z oceną sumującą
(stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.

§92

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) opanował biegle w całości treści podstawy programowej danych zajęć edukacyjnych,

2) samodzielnie, bezbłędnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania w ramach podstawy programowej,

3) uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, popełniając nieliczne błędy, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował w pełni podstawowe wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

2) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

2) wykonuje poprawnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie uniemożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych,

2) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

2) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§93

1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów przedmiotowych, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§94

Ocenianie zachowania

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

2. W szkole ustala się kryteria oceniania zachowania z uwzględnieniem obowiązków ucznia określonych w Statucie odmienne dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas dotychczasowego gimnazjum, dla którego dodatkowo uwzględnia się udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie,

b) dbałość o dobre imię Szkoły,

c) dbałość o piękno mowy ojczystej,

d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

e) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią,

f) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania w klasach IV-VIII oraz klas gimnazjalnych ustala Rada Pedagogiczna.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:

a) ocena wzorowa - wz,

b) ocena bardzo dobra - bdb,

c) ocena dobra - db,

d) ocena poprawna - popr,

e) ocena nieodpowiednia - ndp,

f) ocena naganna - ng.

6. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy
z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.

7. Oceny śródroczne i roczne z zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.

§95

Kryteria oceny zachowania w klasach I –III

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, jest wzorem do naśladowania,

b) jest sumienny w nauce i wypełnianiu obowiązków,

c) bierze aktywny udział w zajęciach,

d) zawsze chętnie uczestniczy w zadaniach dodatkowych dla klasy, szkoły i środowiska,

e) wyróżnia się:

1) rzetelnym stosunkiem do nauki,

2) pełną odpowiedzialnością za powierzone obowiązki,

3) wysoką kulturą osobistą,

4) wyglądem zgodnym z wymaganiami Statutu Szkoły,

5) dbałością o tradycje i honor szkoły,

6) przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

7) braniem udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

8) przeciwstawianiem się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,

9) brakiem uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,

f) wszystkie godziny ma usprawiedliwione.

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu,

b) włącza się chętnie w prace społecznie użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska,

c) w szczególności:

1) prezentuje wysoką kulturę osobistą, rzetelny stosunek do nauki,

2) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

3) odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne, uczy się systematycznie na miarę swoich możliwości,

4) jest koleżeński wobec rówieśników,

5) przestrzega ustaleń przełożonych i Statutu Szkoły,

6) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,

7) cechuje go schludny wygląd, zgodny z wymaganiami Statutu Szkoły,

8) dba o mienie szkoły, ład i porządek,

d) wszystkie godziny ma usprawiedliwione.

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,

b) ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

c) w szczególności:

1) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

2) jest kulturalny,

3) odrabia obowiązkowo prace domowe, na ogół ma potrzebne podręczniki i przybory szkolne,

4) pracuje na miarę swoich możliwości,

5) nosi strój zgodny ze Statutem,

6) dba o mienie szkoły,

7) nie ulega nałogom,

8) jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń,

9) ma do 2 uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,

d) ma w szczególnych sytuacjach 3 spóźnienia i wszystkie nieobecności usprawiedliwione.

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie,

b) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

c) w szczególności:

1) przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

2) pracuje na miarę swoich możliwości,

3) sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy szkolne,

4) ma do 4 uwag dotyczących niewłaściwego zachowania.

d) ma w szczególnych sytuacjach 5 godzin nieusprawiedliwionych lub 5 spóźnień.

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a) narusza obowiązki statutowe, ale reaguje na kary i wyraża chęć poprawy,

b) narusza zasady moralne,

c) w szczególności:

1) nie przestrzega zasad kultury słowa, używa wulgarnego słownictwa,

2) odnosi się w arogancki sposób do innych,

3) nadużywa swoich praw uczniowskich,

4) ma demoralizujący wpływ na innych,

5) rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia,

6) niszczy mienie prywatne, szkolne i społeczne,

7) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,

8) nie włącza się w życie klasy i szkoły,

9) ma liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu,

10) wagaruje, spóźnia się na lekcje,

11) nie uczy się zgodnie ze swymi możliwościami.

d) ma do 25 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a) w rażący sposób narusza obowiązujące w szkole normy zachowań, obowiązki statutowe oraz nie reaguje na kary, nie wyraża chęci poprawy,

b) w szczególności:

1) używa wulgarnego słownictwa,

2) przejawia arogancki, agresywny stosunek do innych,

3) popełnia kradzieże lub wymuszenia, ma konflikt z prawem,

4) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia lub substancje, itp.,

5) stosuje groźby wobec innych,

6) wywołuje bójki i stosuje przemoc,

7) świadomie niszczy mienie prywatne, szkolne lub społeczne,

8) świadomie nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i naraża innych na niebezpieczeństwo,

9) przyjmuje postawę uwłaczającą dobremu imieniu szkoły, klasy,

10) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników i przyborów szkolnych,

11) wagaruje, spóźnia się na lekcje,

c) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 10% zajęć lekcyjnych w każdym z okresów klasyfikacyjnych.

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§96

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w klasach II-III gimnazjum zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który jest wzorem dla swoich kolegów i koleżanek, czyli:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

b) osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości;

c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko;

d) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza szkołą);

e) bierze bardzo aktywny udział w życiu szkoły i klasy;

f) jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;

g) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

h) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla młodszych kolegów, zawsze chętnie pomaga w nauce, w rozwiązywaniu problemów;

i) dba o estetyczny wygląd (swój, klasy i szkoły);

j) reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, literackich, ortograficznych, teatralnych, sportowych, itp., kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym;

k) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

3. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

b) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości;

c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia w miarę szybko;

d) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole);

e) bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy;

f) pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;

g) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

h) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla młodszych kolegów, pomaga w nauce, w rozwiązywaniu problemów;

i) dba o estetyczny wygląd (swój i klasy);

j) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

4. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

b) osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości;

c) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły;

d) dba o mienie klasy i szkoły;

e) wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas);

f) dba o swój strój i estetyczny wygląd, dba o swą klasę i szkołę;

g) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

5. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia i jest przygotowany do lekcji;

b) prowadzi zeszyty przedmiotowe zgodnie z wymaganiami nauczycieli, na bieżąco odrabia prace domowe;

c) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce;

d) jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;

e) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia;

f) przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów;

g) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

h) maksymalna liczba spóźnień: 5;

i) maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 6;

j) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

6. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który popełni jedno z poniższych wykroczeń:

a) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie;

b) nie uzupełnia zaległości w nauce;

c) używa wulgarnych słów, kłamie;

d) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac;

e) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły;

f) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;

g) pali papierosy lub pije alkohol lub używa bądź rozprowadza środki odurzające;

h) zdarzały mu się wymuszenie pieniędzy lub kradzieże;

i) liczba spóźnień: powyżej 5;

j) liczba nieusprawiedliwionych godzin: powyżej 6;

k) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

7. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie;

b) nie uzupełnia zaległości w nauce;

c) używa wulgarnych słów, kłamie;

d) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac;

e) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom szkoły;

f) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;

g) pali papierosy lub pije alkohol lub używa bądź rozprowadza środki odurzające;

h) zdarzały mu się wymuszenia pieniędzy lub kradzieże;

i) były przypadki niemoralnego zachowania się na terenie szkoły, w czasie imprez szkolnych, lub wycieczek;

j) liczba spóźnień: powyżej 15;

k) liczba nieusprawiedliwionych godzin: powyżej 40;

l) uczeń gimnazjum, w roku szkolnym w którym był do tego zobowiązany nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym - są ocenami opisowymi.

9. Ogólne kryteria wystawiania ocen z zachowania:

1) Przyjmuje się punktowy system oceniania w klasach IV - VIII oraz klasach gimnazjalnych;.

2) Założenia szczegółowe:

a) Oceną wyjściową jest ocena dobra.

b) Na początku semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.

c) Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.

d) Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.

e) Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia (uwagi) każdy nauczyciel wpisuje do "Zeszytu wychowawcy”.

f) Uczeń, który otrzyma 30 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny wzorowej.

g) Uczeń, który otrzyma 40 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny bardzo dobrej.

h) Uczeń, który otrzyma 50 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny dobrej.

i) Ilość zebranych punktów obliczamy według wzoru:

100 punktów + A (punkty za pozytywne działania) + B (punkty od samorządu klasy: 0-3pkt) + C (punkty samooceny: 0-5pkt) - punkty karne = ilość uzyskanych punktów.

punkty B, C przyznawane są raz w semestrze,

j)Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania.

10.Uczeń uzyskuje ocenę semestralną (roczną) w zależności od ilości uzyskanych punktów - wg tabeli 2.

Tabela 2. Semestralna/roczna ocena z zachowania

Zachowanie

Punkty

wzorowe

200 i więcej

bardzo dobre

151 - 199

dobre

100 - 150

poprawne

51 - 99

nieodpowiednie

21 - 50

naganne

20 i mniej

6. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

7. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę o jeden stopień w stosunku do uzyskanych punktów.

8. Rada Pedagogiczna podejmuje opinię w sprawie obniżenia oceny z zachowania, ucznia który:

a) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,

b) świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

c) wchodzi w konflikt z prawem,

d) wywiera negatywny wpływ na rówieśników.

9. Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.

10. Zachowania pozytywne – tabela 3.
Tabela 3. Waga pozytywnych zachowań

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

P1.

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych, w zależności od uzyskanych wyników. Nie przyznaje się punktów za sam udział w konkursie.

5

opiekun konkursu

P2.

Udział w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, w zależności od uzyskanych wyników. Nie przyznaje się punktów za sam udział w konkursie.

5-10

opiekun konkursu

P3.

Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych (na szczeblu ogólnopolskim).

15

opiekun konkursu

P4.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole,
np. przewodniczący SU.

10 (raz
w semestrze)

opiekun SU

P5.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie,
np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5 (raz
w semestrze)

wychowawca

P6.

Praca na rzecz klasy/szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.

1-10 (za każdą pracę)

każdy nauczyciel

P7.

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola
w przedstawieniu.

1 - 10

opiekun

P8.

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

5-10 (za każdą imprezę)

opiekun

P9.

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

5 (za każdą akcję)